skip to Main Content

📘پیش خوان کتاب

در این جا برترین کتاب های حوزه مدیریت محصول را به صورت فصل به فصل و با کیفیت خوب برای شما ترجمه خواهیم کرد.

ترجمه کتاب ایمپاورد

در این جا فصل به فصل کتاب ایمپاورد مارتی کاگان را با شما می خوانیم.......

مطالعه کتاب

ترجمه کتاب اینسپایرد

در این جا فصل به فصل کتاب اینسپایرد مارتی کاگان را با شما می خوانیم....

مطالعه کتاب
فرار از دام ساختن

ترجمه کتاب فرار از دام ساختن

در این‌ جا فصل به فصل کتاب فرار از دام ساختن از ملیسا پری را با هم می‌خوانیم....

مطالعه کتاب

راهنمای شغلی برای مدیران محصول

در این جا به صورت مقدماتی با مسیر شغلی مدیریت محصول آشنا که توسط پروداکت پلن تدوین شده آشنا خواهیم شد....

مطالعه کتاب

💻 در جست و جوی مدیر محصول شدن

در دوره در مسیر مدیریت محصول به شما آموزش می‌دهیم چگونه وارد مسیر مدیریت محصول شوید و برای اینکه یک مدیر محصول عالی باشید باید چه مواردی را بدانید....

مطالعه کتاب
Back To Top