skip to Main Content

پشت هر شرکت موفق

در این کتاب می‌خواهم دیدگاهم را درباره بهترین شرکت‌هایی که محصولاتی مبتنی بر فناوری خلق می‌کنند بگویم و این در حالی است که بیشتر شرکت‌ها فقط محصول خلق می‌کنند. علل این تفاوت‌ها هم ریشه‌ای و هم قابل توجه است. تفاوت‌ها…

نقش تکنولوژی

قول می‌دهم که این کتاب کاملا عملی است و هر آنچه را که می گویم شما می توانید اجرا کنید، اما در این فصل باید کمی با من همراهی کنید و من را تحمل کنید چون که کمی باید فلسفی…

Back To Top